ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกโปรแกรมวิชา (โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์) โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นดังต่อไปนี้

  1. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ (การแต่งกาย การจัดแต่งทรงผม และการพูดในที่สาธารณะ) โดยวิทยากร คุณวาสนา ดีดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระธาตุน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  2. กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มรายได้ (การทำสบู่สมุนไพรผสมใยบวบ) โดยวิทยากร คุณฐิติกาญจน์ พลับพลาสี ครูแผนกการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค

ผู้เขียนข่าว