ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบค้นข้อมูล

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบค้นข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ

 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบค้นข้อมูล

 

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จึงได้ประสานกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อให้นักเรียนได้เข้าเรียนรู้ ICT ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวนนักเรียน 40 คน ในเวลา 14.30 – 15.30 น. โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ ดังนี้

  1. วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรียนรู้เรื่อง “การใช้ G-mail และการส่ง E-mail”
  2. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรียนรู้เรื่อง “การใช้โปรแกรม PhotoScape”
  3. วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรียนรู้เรื่อง “การใช้โปรแกรม FlipAlbum”

นายกำภู สุจริตจันทร์

ผู้เขียนข่าว