ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านประชาธิปไตย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านประชาธิปไตย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. จัดเป็นโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกโปรแกรมวิชาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ดาบตำรวจเอกวัสส์  พอกพูนธนนันท์  ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่สอด และคุณณัฐวุฒิ สายเปีย เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย”

นางสาวศิริพร  บัวคำ

ผู้เขียนข่าวฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2560 จัดเป็นโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ณ ห้องประชุมรัตนมณี  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่1 ทุกโปรแกรมวิชา เข้าร่วมกิจกรรม โดยนักศึกษานั้นได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติ การวางตัวเกี่ยวกับมารยาทไทย ดังนี้ การกราบ การไหว้ การเคารพที่ถูกต้อง  การรับของ-ส่งของ ขณะที่ผู้ใหญ่กำลังยืนและนั่ง  การประเคน-การรับของจากพระสงฆ์ และการถวาย การรับพระราชทานสิ่งของต่างๆ  ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์นาตยาณี  ไวว่อง และอาจารย์สุวรรณีย์  ทองเกตุ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการฝึกทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทย

นางสาวศิริพร  บัวคำ

ผู้เขียนข่าว