โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสัมมนาทางการบัญชี ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสัมมนาทางการบัญชี ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสัมมนาทางการบัญชี ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษารายวิชาสัมมนาการบัญชี ของอาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอน ได้รู้จักการจัดโครงการ การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องบัญชีที่ควรทราบในปัจจุบัน การบริการให้ความรู้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 91 คน และมีอาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ อาจารย์ขนิษฐา ชมชาติ โปรแกรมวิชาการบัญชีเข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าว

นงลักษณ์ จิ๋วจู

ผู้เขียนข่าว