คู่มือ “การบันทึกรูปภาพจากข่าวประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ maesot.kpru.ac.th”

คู่มือ “การบันทึกรูปภาพจากข่าวประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ maesot.kpru.ac.th”

คู่มือ “การบันทึกรูปภาพจากข่าวประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ maesot.kpru.ac.th”

มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ maesot.kpru.ac.th/th จากนั้นเลื่อนลงมายังส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกหัวข้อประมวผลภาพกิจกรรม และเลือกกิจกรรมที่ต้องการ

คู่มือ "การบันทึกรูปภาพจากประมวลผลภาพกิจกรรม บนเว็บไซต์ maesot.kpru.ac.th"

2. เลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบกับส่วนของรวมรูปภาพกิจกรรม เมื่อนำเมาส์ไปวางบนรูปภาพจะปรากฎรูปแว่นขยายบนรูปภาพ

ให้คลิ๊กเมาส์ซ้าย 1 ที ภาพจะแสดงขนาดใหญ่

คู่มือ "การบันทึกรูปภาพจากประมวลผลภาพกิจกรรม บนเว็บไซต์ maesot.kpru.ac.th"

3. ให้ทำการคลิ๊กขวา เลือกบันทึกรูปภาพเป็น… และเลือกตำแหน่งที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ จากนั้นจึงกดบันทึก ก็จะได้ภาพกิจกรรมที่ต้องการแล้ว

คู่มือ "การบันทึกรูปภาพจากประมวลผลภาพกิจกรรม บนเว็บไซต์ maesot.kpru.ac.th"

หากมีข้อสงสัย หรือ ไม่เข้าใจในการบวนการขั้นตอนใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โทรศัพท์ 055-801664

Fanpage : https://www.facebook.com/kprumspr/