ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทน์ใส่ช็อป ประจำปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทน์ใส่ช็อป ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทน์ใส่ช็อป ประจำปีการศึกษา 2559 และกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 1 (อาคารคณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม การทำนุบำรุงประเพณีของไทย จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวนี้

นายพิริยะ  กาญจนคงคา

ผู้เขียนข่าว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โทร. 055 801 661