หน่วยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการวิจัยการบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการวิจัยการบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการวิจัยการบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการวิจัยให้กับอาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและวิจัย ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีผลงานทางวิชาการ ทั้งหนังสือ บทความวิชาการ และงานวิจัย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น แนวทางการทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยลำปางเพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จึงมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยการบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ฝึกปฏิบัติการเขียนโจทย์วิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.ธีรศิลป์ กันธา และอาจารย์มัลลิกา ทองเอม ที่ประสานกับวิทยากร ขอบคุณทีมงานของหน่วยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการวิจัยการบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้

 

อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี

ผู้เขียนข่าว