ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด บริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด บริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด บริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 บุคลากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้แก่ อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม และนายธวัชชัย  แดงซิว บรรณารักษ์  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีครูและตัวแทนนักเรียนที่ดูแลห้องสมุดได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยบรรณารักษ์ของห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ทำการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมให้บริการ คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะดวกสบายแก่ครูและนักเรียนผู้ดูแลห้องสมุด เพื่อดำเนินการจัดระบบห้องสมุดให้พร้อมสำหรับการให้บริการต่อไป

อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม

นายธวัชชัย  แดงซิว

ผู้เขียนข่าว