โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหัวฝาย โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอาเซียนพื้นฐานกับภาษาอังกฤษ

โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหัวฝาย โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอาเซียนพื้นฐานกับภาษาอังกฤษ

ค่ายวิชาการภาษาอาเซียนพื้นฐานกับภาษาอังกฤษ

โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหัวฝาย โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอาเซียนพื้นฐานกับภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. เพื่อบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 3. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอังกฤษเบื้องต้นโดยใช้กิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 4. เพื่อบูรณาการเนื้อหาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย Active learning ให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อ 25 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 140 คน

อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม

ผู้เขียนข่าวโปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านยะพอ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ

ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ

โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
 2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเกม-เพลง
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในชนบท

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม

ผู้เขียนข่าวโปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน

กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอาเซียนพื้นฐานกับภาษาอังกฤษ

โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอาเซียนพื้นฐานกับภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. เพื่อบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 3. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอังกฤษเบื้องต้นโดยใช้กิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 4. เพื่อบูรณาการเนื้อหาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย Active learning ให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อ 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ. แม่สอด จ.ตาก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 140 คน

อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม

ผู้เขียนข่าว