โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Swishmax และอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้า

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Swishmax และอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้า

ด้วยโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Swishmax และอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้าให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 48 คน โดยจัดอบรมวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพครู

อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว