นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน TMS และหลักสูตรเทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน TMS และหลักสูตรเทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน : TMS และ หลักสูตรเทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยหลักสูตรมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีระยะการฝึกอบรมทั้งสิ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อนักศึกษาผ่านการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานจริงในอนาคตข้างหน้าต่อไป

อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น

ผู้เขียนข่าว