ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด บริการวิชาการส่งเสริมการอ่านแก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด บริการวิชาการส่งเสริมการอ่านแก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกิดความสนใจในการอ่าน เห็นความสำคัญในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ และเพื่อเป็นการขยายขอบเขต เพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และมีเป้าหมายให้บริการวิชาการส่งเสริมการอ่านร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการอ่านทั่วทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ละต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม และนายธวัชชัย  แดงซิว

ผู้เขียนข่าว