โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมสัมนารายวิชาการสัมนาปัญหาทางเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมสัมนารายวิชาการสัมนาปัญหาทางเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ด้วยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการ “อบรมสัมนารายวิชาการสัมนาปัญหาทางเทคโนโลยี” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  09.00 – 15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ได้เรียนรู้ส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมประยุกต์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ  ใคร่ขอความอนุเคราะห์นักเรียนและครูผู้ควบคุมจำนวน 20 คน เข้า ร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ผศ. พิริยะ กาญจนคงคา

ผู้เขียนข่าว


 


%d bloggers like this: