ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการสนทนาภาษาพม่าเบื้องต้นรุ่นที่ 4  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการสนทนาภาษาพม่าเบื้องต้นรุ่นที่ 4  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการสนทนาภาษาพม่าเบื้องต้นรุ่นที่ 4

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการสนทนาภาษาพม่าเบื้องต้นรุ่นที่ 4  ให้กับบุคลากรภาครัฐ/เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปและประชาชนชุมชนแม่ปะ จำนวน 40 คน (เก็บค่าลงทะเบียน อบรมคนละ 500 บาท)  โดยให้ความรู้และเน้นฝึกปฏิบัติการสนทนาภาษาพม่าเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการกำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 5-16 มีนาคม 2561 (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ในช่วงเวลา 17.00-20.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด

อาจารย์ภชิสา ปัทมภูวนนท์

ผู้เขียนข่าว