โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมสัมมนารายวิชาการสัมมนาปัญหาทางเทคโนโลยี เรื่องการใช้โปรแกรม SketchUp

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมสัมมนารายวิชาการสัมมนาปัญหาทางเทคโนโลยี เรื่องการใช้โปรแกรม SketchUp

ด้วยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการ “อบรมสัมมนารายวิชาการสัมมนาปัญหาทางเทคโนโลยี” เรื่องการใช้โปรแกรม SketchUp ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมประยุกต์

ผศ. พิริยะ กาญจนคงคา

ผู้เขียนข่าว