คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม อบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม อบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม โดยการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์”   ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนตรวจเช็คและบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายความรู้ เรื่อง “การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์” ในครั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 56 คน คณะครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จำนวน 3 คน โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จากโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด ได้แก่

  • อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา
  • อาจารย์อภินันท์ ธรรมธีรศิษฎ์
  • นายพรสวรรค์ เกิดแก้วเมืองมูล
  • นายวิชัย โชคไพศาลสกุล
  • นายวุฒิไกร ใจยวง
  • นายสุรเชษฐ์ ศรีอำนวยโชค
  • นายภาณุวัฒน์ อุดแก้ว

การอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายความรู้ เรื่อง “การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์” ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ประสบความสำเร็จเรียบร้อยบรรลุตามจุดมุ่งหมายทุกประการ ทั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4  คณะครูอาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทางวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา

ผู้เขียนข่าว