โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ขอเชิญเข้าโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ขอเชิญเข้าโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ขอเชิญเข้าโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

ด้วยโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชน จึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความเป็นพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ ตลอดจนภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 วิทยากรโดย Mr. Ryan Keith Cabailo ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการในโลกธุรกิจ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ …

08-5008-8845 หรือ Santi-koo@hotmail.com (อาจารย์สันติ คู่กระสังข์)

 

อาจารย์สันติ คู่กระสังข์

ผู้เขียนข่าว