โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจจัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจจัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีความประสงค์จะจัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อเรื่อง“ก้าวทันเทคโนโลยีสู่ Thailand 4.0 ด้วย Mobile Apps” มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยากรโดย คุณกฤษดา แสงสนิท, คุณสติ เพียรทำ และ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ

ผู้เขียนข่าว