โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับความรู้เกี่ยวกับการทักษะการปฏิบัติงานในอนาคตรวมถึงเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 8 มีนาคม 2561  เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน ชั้น 1  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี โดยมีวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากมาเป็นผู้ให้ความรู้

อาจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว

ผู้เขียนข่าว