โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พานักศึกษาไปศึกษาดูงานยังจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พานักศึกษาไปศึกษาดูงานยังจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2561 โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พานักศึกษาไปศึกษาดูงานยังจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนการค้าขายของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักบัญชีในอนาคตและเป็นรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักบัญชีไทย ซึ่งมีอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี หมู่เรียน5855201 เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 29 คน

นงลักษณ์ จิ๋วจู

ผู้เขียนข่าว