คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม โดยการ “กิจกรรมบริการออกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”   ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งความรู้จริง การจัดกิจกรรมบริการออกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้ มีนักศึกษาโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม จำนวน 17 คน สามารถซ่อมบำรุง ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ได้จำนวน 60 เครื่อง

การจัดกิจกรรมบริการออกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ประสบความสำเร็จเรียบร้อยบรรลุตามจุดมุ่งหมายทุกประการ ทั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง คณะครูอาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทางวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา

ผู้เขียนข่าว%d bloggers like this: