ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตหรือศิษย์เก่า ก้าวทันสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยเชิญบัณฑิตหรือศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตหรือศิษย์เก่า ก้าวทันสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยเชิญบัณฑิตหรือศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต/ศิษย์เก่า ก้าวทันสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตหรือศิษย์เก่า ก้าวทันสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเพื่อการประกอบอาชีพ เรื่อง “การจัดการงานเอกสารอย่างมืออาชีพ” และ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลงทุนพอร์ตแรกด้วยกองทุนรวม Start investing with Mutual Funds” โดยเชิญบัณฑิตหรือศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 17– 18 มีนาคม 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิต/ศิษย์เก่าให้มีคุณภาพประสบการณ์มีทักษะการดำรงชีวิต มีทักษะด้านสารสนเทศพร้อมกับสามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพต่อไป และมีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จและมีความเข้าใจในการวางแผนการเงินและการลงทุนที่ทันสมัย  โดยเฉพาะในยุคแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งมีวิทยากรโดย ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ ผศ.วันชัย เพ็งวัน อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร และ อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด  ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการด้านไอทีและการวางแผนการเงินและการลงทุน

ผศ.วันชัย เพ็งวัน

ผู้เขียนข่าว