โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 22-25  มีนาคม 2561

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 22-25  มีนาคม 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

กิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพโลจิสติกส์

ด้วยโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษา  ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จริงจากหน่วยงานภายนอก ทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพต่อไป  โดยจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 22 – 25  มีนาคม 2561  ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3  จำนวน  50  คน  ณ  ท่าเรือแหลมฉบัง ในเรื่องการจัดการระบบรับ-ส่งสินค้าเข้าออกทางทะเล ,ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL RDC ในเรื่องของการบริหารจัดการการกระจายสินค้าและ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี  เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และโลจิสติกส์การท่องเที่ยว

อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา

ผู้เขียนข่าว