โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ หัวข้อเรื่อง การวางแผนภาษีอากร ในยุค Thailand 4.0 โดยเชิญผู้ประกอบการในเขตอำเภอแม่สอดเข้าร่วมรับฟัง ในวันที่ 17–18 มีนาคม 2561

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ หัวข้อเรื่อง การวางแผนภาษีอากร ในยุค Thailand 4.0 โดยเชิญผู้ประกอบการในเขตอำเภอแม่สอดเข้าร่วมรับฟัง ในวันที่ 17–18 มีนาคม 2561

โครงการอบรม “บัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ”

จัดโดยโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 ด้วยโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะจัดโครงการอบรมบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ หัวข้อเรื่อง การวางแผนภาษีอากร ในยุค Thailand 4.0 โดยเชิญผู้ประกอบการในเขตอำเภอแม่สอดเข้าร่วมรับฟัง ในวันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีให้เหมาะสมกับธุระกิจต่อไป วิทยากรโดย นายเสริม เค้าสงวนศิลป์ อดีตผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพากรภาค 4  ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีให้กับบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการด้านการวางภาษีอากร

(ดาวน์โหลดกำหนดการ )
(ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรม )

อ.ขนิษฐา ชมชาติ 

ผู้เขียนข่าว