คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การตัดต่อวีดีโอสำหรับผู้เริ่มต้น” และการบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนตรวจเช็คและบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การตัดต่อวีดีโอสำหรับผู้เริ่มต้น” ในครั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้อทอ สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน คณะครูโรงเรียนบ้านกล้อทอ จำนวน 3 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายความรู้ เรื่อง “การตัดต่อวีดีโอสำหรับผู้เริ่มต้น” และการบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ประสบความสำเร็จเรียบร้อยบรรลุตามจุดมุ่งหมายทุกประการ ทั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ คณะครูอาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทางวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา

ผู้เขียนข่าว%d bloggers like this: