โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ

ในวันที่ 17 มีนาคม 2561

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ด้วยโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ ภายใต้โครงการการจัดการทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 17มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาหลักกากรตลาดและวิชาการพัฒนาภาวะผู้นำ เทคนิคการอบรมสัมมนา การวิจัย เป็นการสร้างประสบการณ์ในสถานการณ์จริงให้กับนักศึกษา

และได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจเอกวัสส์ พอกพูนธนนันท์ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก และ คุณสัญรักษ์ สังข์จันทร์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

อาจารย์ธนัชพร หาได้

ผู้เขียนข่าว