โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 2 เมษายน – 29 มิถุนายน 2561 ณ หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 2 เมษายน – 29 มิถุนายน 2561 ณ หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 2 เมษายน – 29 มิถุนายน 2561 ณ หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา จำนวน 37 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงจากหน่วยงานภายนอกเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในด้านความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ให้สามารถนำไปใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไปได้ในอนาคต

อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่

ผู้เขียนข่าว