โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม บริการออกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม บริการออกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ด้วยโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม โดยการ “กิจกรรมบริการออกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”   ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งความรู้จริง

การจัดกิจกรรมบริการออกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้ มีนักศึกษาโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม จำนวน 15 คน สามารถซ่อมบำรุง ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ได้จำนวน 60 เครื่อง

การจัดกิจกรรมบริการออกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ประสบความสำเร็จเรียบร้อยบรรลุตามจุดมุ่งหมายทุกประการ ทั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา คณะครูอาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทางวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา

ผู้เขียนข่าว%d bloggers like this: