ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูล ให้บริการซ่อมบำรุงเบื้องต้นและปรับปรุงฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต่างๆ ในเขตจังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูล ให้บริการซ่อมบำรุงเบื้องต้นและปรับปรุงฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต่างๆ ในเขตจังหวัดตาก

ด้วยศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูล ให้บริการซ่อมบำรุงเบื้องต้นและปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนในเขตจังหวัดตาก โดยจะดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในเขตจังหวัดตากที่มีความประสงค์จะซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 9-16 มีนาคม 2561 และออกให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต่างๆ ในเขตจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาและให้ความช่วยเหลือแก่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในการเป็น Digital Community

นายกำภู สุจริตจันทร์

ผู้เขียนข่าวศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ระดับ 1

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ระดับ 1 ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน ICT แก่ประชาชนและเยาวชน และรองรับนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตากในการเป็น Digital Community และได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพเทิด มหายศ ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เป็นวิทยากรในการบรรยายในการอบรมในครั้งนี้

 


สมัคเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

(สมัครออนไลน์ ที่นี่)

(ดาวน์โหลดกำหนดการ ที่นี่)

หมายเหตุ หากไม่สะดวก สามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก


สมัครเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมืแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ

หลักฐานการสมัครเข้าทดสอบ (กรุณาเตรียมมาในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110

โทรศัพท์ 082-410-0497 (คุณกำภู สุจริตจันทร์)

(ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่)

(ดาวน์โหลดกำหนดการ ที่นี่)

หมายเหตุ ใบสมัครเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ และหลักฐานการสมัคร สามารถนำมาส่งได้ในวันอบรมฯ 15-16 มีนาคม 2561