โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษทางด้านบัญชี เพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ กิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษทางด้านบัญชี เพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ กิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพบัญชี ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษทางด้านบัญชี เพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาเทียบโอนชั้นปีที่1 จำนวน 51 คน ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 น. – 17.30 น. ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร แม่สอด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จริยา รอดจันทร์ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) มาเป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรฐานรายงานทางการเงิน จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การใช้ประโยชน์จากงบการเงิน เส้นทางสู่ความสำเร็จการเป็นนักบัญชีมืออาชีพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคม การทำงาน และการพัฒนาประเทศต่อไป

อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู

ผู้เขียนข่าวโปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการค้า การลงทุน การขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจนการเตรียมพร้อมการรับมือทางด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการค้า การลงทุน การขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจนการเตรียมพร้อมการรับมือทางด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก มีอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวและความพร้อมทางด้านศักยภาพฝีมือแรงงาน การเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้และความคิดให้เท่าทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้ยังเป็นการบูรณาการเรียนการเรียนรู้นอกห้องเรียนกับรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อหาวิธีการป้องกันและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู

ผู้เขียนข่าวโปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนักศึกษา ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมทั้งหมด 16 คน ในระหว่างในวันที่ 2 – 3 เดือนเมษายน 2561 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้จากหน่วยงานภายนอกซึ่งจะทำให้มีทัศนคติและมุมมองที่กว้างไกลและสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและชีวิตการทำงานต่อไป

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

ผู้เขียนข่าวโปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 21- 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในระหว่างวันที่ 21- 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 28  คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุล เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน โดยฟังเรื่องเล่าความเป็นมาของ อิชิตัน และกระตุ้นจิตสำนึกระหว่างวิธีดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ

เรียนรู้เกี่ยวกับตำนานชา อธิบายการเกิดของชาวบนโลกกว่า 5,000 ปี จากนั้นไปสัมผัสวัฒนธรรมเครื่องดื่มของไทย เรื่องอาหารสุขภาพ จนถึงการเกิดของร้านอาหารญี่ปุ่นโดย คุณตัน ภาสกรนที จุดเริ่มต้นเทรนด์อาหารสุขภาพในเมืองไทย และยังเป็นที่มาของเครื่องดื่ม “ชาเขียว” ในประเทศไทย เกิดเป็นวิวัฒนาการเทคโนโลยีการผลิตชาพร้อมดื่ม จากถุงพลาสติกหลังครัวกลายเป็น “ระบบพาสเจอร์ไรส์” พัฒนาต่อมาเป็นระบบบรรจุร้อนเพื่อยืดอายุชา จนมาถึงกระแสเลือกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จากธรรมชาติอย่างแท้จริง ใน “ระบบบรรจุเย็นปลอดเชื้อ”เรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าของน้ำรู้ เท่าทันบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิต การซื้อและใช้อย่างฉลาด ตระหนักเรื่องการกำจัดขยะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราทำได้ถ้าช่วยกัน เราสามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน และจำฝังหัว จำให้มั่น “ว่าช่วยกันรักษาโรคนี้ด้วยมือคุณ”

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

ผู้เขียนข่าว