โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม แนวทางสร้างไอเดีย เริ่มต้นสู่ Start up เมื่อวันที่ 22-23 ก.พ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม แนวทางสร้างไอเดีย เริ่มต้นสู่ Start up เมื่อวันที่ 22-23 ก.พ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม แนวทางสร้างไอเดีย เริ่มต้นสู่ start up

เมื่อวันที่ 22 – 23 ก.พ. 2561 โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมแนวทางสร้างไอเดีย เริ่มต้นสู่ start up วิทยากรโดย อ.จิระ ประสพธรรม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคธุรกิจ ได้มาให้แนวคิดและเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีเกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เกิดเป็นธุรกิจที่ต่อยอดไปได้ และฝึกให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจ start up การแบ่งกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการนำเสนอแนวคิด

อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์

ผู้เขียนข่าว