โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าศึกษาดูงานเรื่องบริหารจัดการท้องถิ่นและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในอนาคต

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าศึกษาดูงานเรื่องบริหารจัดการท้องถิ่นและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในอนาคต

เมื่อวันที่ 9  มี.ค. 2561 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเรียนรู้จากประสบการจริง โดยเข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายเรื่องบริหารจัดการท้องถิ่นและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในอนาคต โดย ดร.เทิดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

โดย นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มาให้แนวคิดและเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เกิดกระบวนการคิดความรู้และความเข้าใจ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่อง บริหารจัดการท้องถิ่นและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในอนาคต และการนำเสนอแนวคิดโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล

อาจารย์คมสันต์ นาควังไทร

ผู้เขียนข่าว%d bloggers like this: