Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด

จัดอบรมโครงการ “ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ด้วยศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด  ได้กำหนดจัดโครงการ “ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนบ้านห้วยหินฝน และชุมชนบ้านพะกา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ได้เรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพอันได้แก่  การเลี้ยงกบและการเลี้ยงไก่ไข่  โดยการอบรมการเลี้ยงกบนั้นกำหนดจัดในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  สำหรับการอบรมการเลี้ยงไก่ไข่นั้นกำหนดจัดในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

อ.อังคณา ตาเสนา

ผู้เขียนข่าว