โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรม ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ วัดโพธิคุณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรม ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ วัดโพธิคุณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรม ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ วัดโพธิคุณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น   58 คน วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตด้วยความเพียรและความอดทน

อ.พรรษพร  เครือวงษ์

ผู้เขียนข่าว