โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน 5754201 ออกฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน 5754201 ออกฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน

ด้วยในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน 5754201 ระดับปริญญาตรี ออกฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน ทั้งนี้นักศึกษาดังกล่าวจะต้องฝึกงานตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นี้

อาจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว

ผู้เขียนข่าว