ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมรดนำดำหัวท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมรดนำดำหัวท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด จัดกิจกรรมรดนำดำหัวใ หัท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร

ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1

ด้วยฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด  มีหน้าที่ทำนุ บำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จึงจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ได้รดน้ำดำหัว ท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และคณาจารย์  จึงเป็นการขอขมาที่เราได้ล่วงเกินและยังเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่ ตลอดจนเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบไป กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร แม่สอด ทุกคน

จึงขอให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯทุกท่านมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เชิญชวน สวมเสื้อผ้าไทย ม่อฮ่อม โทนสีสุภาพ หรือเสื้อลายดอก

นายวีระ  วนาเจริญเขต

ผู้เขียนข่าว%d bloggers like this: