ศูนย์ภาษาแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ TOEIC สำหรับบุคลากร วันที่ 19–27 พฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์ภาษาแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ TOEIC สำหรับบุคลากร วันที่ 19–27 พฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์ภาษาแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอบ TOEIC สำหรับบุคลากร

ในวันที่ 19–27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

ด้วยงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอบ TOEIC  สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายใต้โครงจัดหาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนักศึกษาศูนย์ภาษาแม่สอด  ในวันที่  19 – 27 พฤษภาคม 2561  ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด จำนวน 40 คนโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรพัฒนาทักษะและเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC และมีโอกาสพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ในการอบรมครั้งนี้งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เชิญดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว

 

อ.วิชานนท์ ผ่องจิตต์

ผู้เขียนข่าว