โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ด้วยโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการจัด โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ (งบ กศ.บป.) กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่  ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน 6158201 จำนวน 50 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  เวลา 8.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสักทอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมสำหรับการเรียนของหลักสูตรและทราบถึงกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในโปรแกรมวิชาและความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา

อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่

ผู้ส่งข่าว