ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา กิจกรรมเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา กิจกรรมเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา กิจกรรมเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา และหัวหน้าหมู่เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรมเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ และเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นดังต่อไปนี้
1. การรับฟังบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ภาวะผู้นำ และบุคลิกภาพของผู้นำ โดยวิทยากร คุณสราวุฒิ ทองที ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
2. การรับฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การทำงานเป็นทีม และการสร้างทีมคุณภาพ โดยวิทยากร คุณศิรประภา ปานสมบัติ ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
3. กิจกรรมแบ่งกลุ่มอภิปรายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การจัดโครงการ/กิจกรรม โดยวิทยากร คุณสราวุฒิ ทองที ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร และคุณศิรประภา ปานสมบัติ ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
4. เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่กับทีมองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร การเตรียมความพร้อมงาน Beginning Camp (ซ้อมใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2561

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค ห้องพักอาจารย์คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

 

 %d bloggers like this: