ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561

 

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมและห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราขภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

กิจกรรมสำคัญในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นอกจากจะมีกิจกรรมการต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยคณาจารย์และรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด แล้ว ยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจาก คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (ดีเจพี่ฉอด) และ คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่ฉอด) นักจัดรายการวิทยุที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย โดยเฉพาะรายการ Club Friday ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ Green Wave ซึ่งเนื้อหาหลักของการเสวนานั้นอยู่ภายใต้หัวข้อ “เรียนไปรักไป ยังไงก็ต้องรอด” นอกจากสองนักจัดรายการชื่อดังที่มาร่วมในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แล้ว ยังมีนักจัดรายการและดาราคือ คุณวรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย (เอส) พร้อมด้วย ทีมงานรายการ Club Friday

 

 

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญของงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการกล่าวต้อนรับและรับฟังข้อมูลสำคัญจาก รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตลอดจนการปฏิบัติตนและการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา รวมทั้งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลจาก รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

กิจกรรมในช่วงบ่ายของวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นกิจกรรมสำคัญที่นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับการประดับเข็มตราพระราชลัญจกรซึ่งเป็นตราประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 ซึ่งรอบนอกตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY” โดยงานปฐมนิเทศครั้งนี้นอกจากจะมีอธิการบดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตลอดจนผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมในการประดับเข็มตราพระราชลัญจกรให้กับนักศึกษาใหม่แล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับเกียรติจากดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ และดร.สมจิต ลิ้มลือชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมในการประดับเข็มตราพระราชลัญจกรฯ ในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งยังได้ให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

 

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีประดับเข็มตราพระราชลัญจกรฯ แก่นักศึกษาใหม่แล้ว ในช่วงท้ายของการปฐมนิเทศ นายสุธิพงษ์ ไพรวัลย์หรรษา นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ได้มีพิธีต้อนรับน้องใหม่โดยมีการจัดกิจกรรม “แสงเทียนแห่งปัญญา” เป็นกิจกรรมการต้อนรับอันอบอุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

 

 

QR CODE

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
ผู้เขียนข่าว

 

 


 


%d bloggers like this: