องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา กิจกรรมเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา กิจกรรมเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา กิจกรรมเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด โดยอาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค หัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรมเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นให้กับนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นดังต่อไปนี้

1. การรับฟังบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ภาวะผู้นำ และบุคลิกภาพของผู้นำ โดยวิทยากร คุณสราวุฒิ ทองที ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

2. การรับฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การทำงานเป็นทีม และการสร้างทีมคุณภาพ โดยวิทยากร คุณศิรประภา ปานสมบัติ ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์

3. กิจกรรมแบ่งกลุ่มอภิปรายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การจัดโครงการ/กิจกรรม โดยวิทยากร คุณสราวุฒิ ทองที ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร และคุณศิรประภา ปานสมบัติ ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์