มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด เพื่อพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตร ให้บัณฑิตมีคุณภาพ มีประสบการณ์มีทักษะการดำรงชีวิต สามารถใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพ และสามารถดำรงรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข ด้วยความตระหนักในความสำคัญดังกล่าว ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด