โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านบัญชีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเรื่องการเรียน ได้รับความรู้พื้นฐานไปปรับใช้ในการเรียนที่ง่ายขึ้น และการแนะแนวทางชีวิตในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กำหนดการจัดกิจกรรม คือ เวลา 8.00 น. ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ต่อมาเวลา 9.00 – 11.00 น. อบรมการเตรียมความพร้อมทางด้านบัญชี โดยมีอาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ เป็นวิทยากร และเวลา 11.01 – 12.00 ชี้แจงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ เป็นวิทยากร สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 44 คน และการวัดผลความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า หลังจากการจัดกิจกรรมนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจภาพรวมเท่ากับ 4.89 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด