โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัด “อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม”

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัด “อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม”

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ได้ดำเนินการจัด “อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม”

 

ภาพกิจกรรม

 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัด “อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม” ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี

โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรุตม์ บุตรพลอย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด) ร่วมบรรยายให้ข้อมูลความรู้ พบปะนักศึกษา และร่วมดำเนินกิจกรรม

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

  


%d bloggers like this: