โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเรื่องการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ได้รับความรู้พื้นฐานไปปรับใช้ในการเรียนที่ง่ายขึ้น และการแนะแนวทางชีวิตในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กำหนดการจัดกิจกรรม คือ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ต่อมาเวลา 9.00–11.00 น. อบรมการเตรียมความพร้อมทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีอาจารย์คมสันต์ นาควังไทร เป็นวิทยากร และเวลา 11.00–12.00 น. ชี้แจงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข เป็นวิทยากร เวลา 13.00-15.00 น. ตัวแทนศิษย์เก่ามาให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการเรียนในมหาวิทยาลัย สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 47 คน และการวัดผลความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า หลังจากการจัดกิจกรรมนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจภาพรวมเท่ากับ 4.59 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด