โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 1-3 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปดอยคำ (ฝาง)

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 1-3 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปดอยคำ (ฝาง)

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

ในระหว่างวันที่ 1-3 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปดอยคำ (ฝาง)

 

ภาพกิจกรรม

 

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในระหว่างวันที่ 1-3 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปดอยคำ (ฝาง) ตั้งอยู่ที่ บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานหลวงฯ แห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่กว้างไกลและลึกซึ้ง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของราษฎร ปัญหาการปลูกฝิ่นและการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยมีนักศึกษาหมู่เรียน 5955201 จำนวน 16 คน และอาจารย์โปรแกรมบัญชี จำนวน 2 คน เข้าร่วมในการศึกษาดูงานครั้งนี้ โดยเข้าศึกษาดูงานเรื่องกระบวนการผลิต หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ของโครงหารหลวงฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียน ทำให้เกิดมุมมอง ความคิดที่จะนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ในอนาคตต่อไป

การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคำ” มีสายการผลิตสำคัญ 6 สายการผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระป๋อง ขวดแก้ว อบแห้ง น้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง และน้ำผลไม้เข้มข้น