โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ศึกษาดูงานทีเคการ์เม้นท์ แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ศึกษาดูงานทีเคการ์เม้นท์ แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศึกษาดูงานทีเคการ์เม้นท์ แม่สอด

 
 

ด้วยโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม รหัส 3524308 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และออกรูปแบบการจัดทำบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้จากภายในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการจริงได้และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้พร้อมกับการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัททีเคการ์เม้น แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเข้าศึกษาดูงานเรื่องกระบวนการทำงาน และการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้กับนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น16 คน