โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี เรื่องการเตรียมตัวสู่การเป็นนักบัญชีในอนาคต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี เรื่องการเตรียมตัวสู่การเป็นนักบัญชีในอนาคต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี

เรื่อง การเตรียมตัวสู่การเป็นนักบัญชีในอนาคต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี เรื่องการเตรียมตัวสู่การเป็นนักบัญชีในอนาคต ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 5855201 ในวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารศิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี นายพิทยา แสนอุด พนักงานบัญชี สำนักงานทิพย์ปัญญาการบัญชี มาเป็นวิทยากรในการจัดสัมมนาครั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ การเตรียมตัวก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสัมนาการบัญชีกับการจัดกิจกรรม