โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีกำหนดการให้นักศึกษาออกฝึกงาน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีกำหนดการให้นักศึกษาออกฝึกงาน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีกำหนดการให้นักศึกษาออกฝึกงาน

ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีกำหนดการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ออกฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน