งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และการใช้งานอุปกรณ์กีฬาอย่างถูกต้อง

งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และการใช้งานอุปกรณ์กีฬาอย่างถูกต้อง

งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และการใช้งานอุปกรณ์กีฬาอย่างถูกต้อง

 

QR CODE

 

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และการใช้งานอุปกรณ์กีฬาอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางด้านกีฬา ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ ไม่จำกัดชั้นปีและโปรแกรมวิชา จำนวน 50 คน เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมเข้าจังหวะ “การเต้นลีลาศ” โดยวิทยากร อาจารย์สันติ คู่กระสังข์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารกล้ามเนื้อ และการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย โดยวิทยากร คุณวรกิตต์ หงษ์สา เจ้าหน้าที่งานกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เวลา 13.00 น. – 15.00 น.